Onze Vogelwacht

Onze Vogelwacht

logo

Historie van de vogelwacht in vogelvlucht

 • Op 22 april 1947 werd in Luxwoude, in het toenmalige café It Fortún van A. de Roos, de Vogelwacht Langezwaag en omstreken opgericht.
 • Het eerste bestuur bestond uit: Auke Krist (foarsitter), Durk Maat (skriuwer), Symen Veenstra (skathâlder) en Siebren Heringa en Herman Elzinga (waernimmers).

brief minister 1947

 • De naam van de wacht werd in 1949 veranderd in Vogelwacht Langezwaag, Luxwoude e.o.
 • Was de contributie in 1947 fl. 0,50, leden betalen nu € 7,50 per kalenderjaar.
 • Tot ongeveer 2009 vonden er nog eiertellingen plaats in broedreservaten aan o.a. de Haudmare en de Alde Leane. Leden maar ook niet-leden deden hier op een zondagochtend enthousiast aan mee en na afloop (en na de koffie) werd het vaak héél gezellig in het dorpshuis in Luxwoude!
 • In 1997 bestond onze vogelwacht 50 jaar; in 2022 vieren we ons 75-jarig bestaan en in 2047 hopen we de mijlpaal van 100 jaar te bereiken.  

kievitje

Wat doet de vogelwacht?

De nadruk bij het werk van de vogelwacht ligt momenteel bij de nazorg. Helaas loopt ook in onze omgeving het aantal vogels terug. Door het registreren en monitoren van de gevonden nesten en broedsels kan een en ander goed  in kaart worden gebracht.

Ook markeert de nazorger met een stok de nesten voor de boer, zodat deze weet waar de nesten liggen en er met de werkzaamheden in het land rekening mee kan houden.

Nazorger Pieter met een 'broedsje'.


Via de speciale app van de Bond Friese VogelWachten (BFVW) meldt de nazorger een nest aan. Dit gebeurt in de periode van begin april tot ongeveer medio juni. In deze periode wordt er wekelijks nazorg gedaan.

Missen er eieren, dan geeft de nazorger dat ook door aan de BFVW. Daarnaast geeft de nazorger door wat volgens hem of haar de oorzaak is van het verdwijnen van de eieren, bijvoorbeeld welk dier er verantwoordelijk voor zou kunnen zijn.

Verder worden bij strenge vorst eenden en andere vogels bijgevoerd. Om deze en andere kosten te dekken, wordt er iedere tweede week van januari een koekactie gehouden.

Naast het werk in het veld is de vogelwacht ook alert op aantasting van de natuur. Indien nodig komt de wacht in actie, bijvoorbeeld in de volgende situaties:

 • Plaatsen van een windmolenpark (lees: plannen van de Gemeente Heerenveen)

 • Boringen van Vitens. Naar aanleiding van de indiening van een zogenaamde zienswijze moet Vitens deze meenemen in de Milieu Effect Rapportage (MER). De vogelwacht denkt dat het waterpeil zeker invloed kan hebben op de vogelstand.

Naast de weidevogels wil onze vogelwacht ook graag de zogenaamde tuinvogels (koolmeesjes, roodborstjes, enz.) via de app in kaart brengen. Op dit moment is hier geen man‑/vrouwkracht voor. Het zou mooi zijn wanneer iemand dit op zich wil nemen, met eigen onderzoek of bijvoorbeeld als meldpunt. Interesse? Meld u aan bij een van onze bestuursleden!

kievitje
Nieuwe nazorgers en leden van harte welkom


Als nazorger of als lid: u bent van harte welkom bij onze vogelwacht! Aarzel niet om contact op te nemen met een van onze bestuursleden. Hun namen en telefoonnummers staan hieronder vermeld. Ook kunt u een e-mail sturen naar onze secretaris. Het e-mailadres is y.bodzinga@ziggo.nlkievitje 

Meer weten of lid worden?


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze bestuursleden:

 • Catharinus Post, voorzitter, 06-53201972
 • Ypie Bodzinga, secretaris, 06-15264420
 • Haije Nicolai, penningmeester, 06-53789246
 • Pieter Postma, bestuurslid, 06-29524801


Onze vogelwacht is aangesloten bij:

logo BFVW

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden